Fire områder vi må bli bedre på

Mens selskaper med tilknytning til oljeindustrien går så det suser, opplever andre sektorer en tøffere hverdag. Skal disse selskapene styrke sin konkurransekraft er det spesielt fire områder vi må bli bedre på, sa Øystein Moan, Vismas konsernsjef under Vitaris årlige nyttårsfrokost på Holmen Fjordhotel 17. januar.

– Takket være olje og gass befinner vi oss fortsatt i en særstilling i forhold til de fleste land. Spesielt er kontrasten til EU, som spås å bli det «nye Japan» som har hatt negativ økonomisk vekst helt siden 90-tallet formidabel, innledet Moan sitt foredrag med.

Utfordringer som øvrig industri sliter med er mangel på fagfolk, høy kronekurs, dårlig infrastruktur, byråkratisering og høye lønns- og produksjonskostnader. Blant annet viste Moan til en undersøkelse gjennomført av NHO hvor disse sektorene forventer en forverring av økonomien de nærmeste årene. For å møte disse utfordringene trakk han frem fire områder vi må bli bedre på.

Innovasjon og produktutvikling


Det første området er innovasjon og produktutvikling. Her trakk Moan frem mantraet til Steve Job i Apple: «Elsk dine produkter». Stikkord er entusiasme, dedikasjon, engasjerte medarbeidere, samt innovasjon av produkter, tjenester og prosesser. Apple er et godt eksempel på hvor langt en organisasjon preget av innovasjonsvilje og engasjement kan nå, mente Moan.

– Selv om Steve Jobs nærmest var tyrannisk i sin lederstil, sto folk i kø for å jobbe for ham. Norge har en høyt utdannet befolkning så norske selskaper er godt rigget til å bli enda dyktigere på innovasjon og produktutvikling. Skipsverftsindustrien er et godt eksempel. Selv med langt høyere lønns- og kostnadsnivå enn sine globale konkurrenter er de konkurransedyktige på grunn av sin spisskompetanse.

Mer kundelojalitet


Moan mener mange bedrifter lever i uvitenhet om hva kundene mener om selskapet eller om deres produkter. Fremveksten av sosiale medier bidrar også til at maktforholdet kunderelasjonen forskyves fra bedriften til kunden. Derfor trengs det ofte ikke mer enn én misfornøyd kunde for å påføre et selskap stor skade.

– Lojale og fornøyde kunder blir en stadig viktigere konkurransefaktor. Derfor må du gjøre hyppige kundeundersøkelser slik at du vet hvordan du ligger an, og hva du må forbedre. Dette trengs ikke være en stor og komplisert prosess. Still for eksempel bare spørsmålet «På en skale fra 1 til 10, hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt oss overfor andre?». Når din bedrift blir anbefalt overfor andre er kunden veldig fornøyd. Ved å anbefaler gjør du en sosial og psykologisk investering.

Automatisering


Vårt høye lønns- og kostnadsnivå gjør automatisering stadig viktigere for norske virksomheter. Spesielt er det mye å hente på automatisering av administrative oppgaver. Som eksempler trakk Moan frem e-faktura og elektroniske løsninger for innkjøp, ordre, inkasso, samt nettbutikker. Videre er det mye å hente på selvbetjening av tjenester som lønn, reiseregning, attestering og godkjenning.

– Med våre høye lønninger er det ingen som trenger automatisering mer enn Norge. Spesielt må den voksende offentlige sektoren ta grep og her blir såkalt E-government viktig; altså digitale løsninger for søknader, innrapportering, saksgang, arkiv m.m, sa Moan.

Offshoring/outsourcing av arbeidskraft


Men automatisering er ikke alltid nok. Da kan løsningen være å sette ut hele produksjonen eller deler av den til lavkostland. For eksempel har Visma satt ut deler av virksomheten til land som Romania og Litauen.

– Det er spesielt to faktorer som driver graden av offshoring: Mangel på fagfolk og høye lønninger. Det største problemet – slik vi ser det – er ikke at lønnskravene til de beste ingeniørene og økonomer i Norge er for høye. Det er bare altfor få av dem. Derfor tvinges vi til å ansette folk utenfor Norge. På grunn av norske tariffbestemmelser er det også umulig for å oss å bringe billig arbeidskraft til Norge.

– For kostnaden av én nordmann får vi 4-5 rumenere med høy utdannelse og som snakker flytende engelsk. Det er klart dette er interessant for norske selskaper, og selv har vi valgt å satse på Øst-Europa fremfor i Asia. Blant annet på grunn av fordelene med lik tidsforskjell, men også fordi vi har samme kultur- og verdigrunnlag innenfor likestilling og arbeidsmiljø, sa Moan.