Leveransevilkår

0. Rangordning

Samarbeidsavtalen (Dokument 0) er overordnet øvrige dokumenter / tilleggsavtaler som er inkludert. Ved motstrid går avtalte betingelser i Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2) foran Standard leveransevilkår (Dokument 1) og Standard priser- og betalingsbetingelser (Dokument 3). Dokument 4-6 er selvstendige avtaler som hver for seg går foran andre avtaler/dokumenter.

1. Partenes ansvar

1.1 LEVERANDØRENS ANSVAR
Leverandøren skal utføre de arbeidsoppgaver som er nødvendig for å levere programvare, varer og/eller tjenester som beskrevet i Samarbeidsavtalens Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2).
Leverandøren skal lojalt samarbeide med Kunden og ivareta Kundens interesser.
Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsel om forhold som Leverandøren forstår at kan få betydning for leveransens gjennomføring herunder, forventede forsinkelser.

1.2 KUNDENS ANSVAR
Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.
Kunde skal lojalt samarbeide med Leverandøren og ivareta Leverandørens interesser.
Kunden skal uten ugrunnet opphold varsel om forhold som Kunden forstår at kan få betydning for leveransens gjennomføring herunder, forventede forsinkelser.

1.3 ANSVARSBEGRENSING
Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor Leverandørens kontroll. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som skyldes Kunden eller tredjeparter.
Ved feil i tredjepartsleveranser plikter Leverandøren å melde feilen til tredjepart.
Hvis feilen skyldes feil i standardprogramvare som for å kunne rettes krever tilgang til standardprogramvarens kildekode, og Leverandøren ikke selv har tilgang til kildekoden, er Leverandørens feilrettingsplikt begrenset til å melde feilen til programvareprodusenten, etter beste evne søke å få prioritet for retting av feilen, holde Kunden orientert om status for feilrettingen og sørge for korrekt installering når feilen i standardprogramvaren er rettet av programvareprodusenten.
Hvis leverandøren bistår kunden med feilretting eller midlertidig løsning av problemet, inntil programvareleverandøren har rettet feilen, er dette å anse som betalbart arbeid.
Leverandøren fraskriver seg også ethvert ansvar for feil eller mangler ved Kundens IT-system, kommunikasjon, datasikkerhet, manglende vedlikehold, sikkerhetskopi, rekonstruksjon eller andre forhold som ikke er forårsaket av Leverandøren.

1.4 ENDRING
Begge partner er forpliktet til å varsle og avtale skriftlig vesentlige endringer og tillegg som kan påvirke tid, framdrift, kostnader og sluttresultat.
Ved endring av mindre betydning er det tilstrekkelig at Leverandøren gir en ensidig skriftlig beskrivelse av endringen til Kunden.

1.5 TAUSHETSPLIKT
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten
samtykke fra den annen part. Dette innebærer også at partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og underleverandører som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at informasjon brukes når den er tilgjengelig andre offentlige steder.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

2. Eiendomsrett

Leverandøren beholder alle immaterielle rettigheter til standard programvare og dokumentasjon. Kunden har rett til å bruke standard programvare og dokumentasjonen som beskrevet i Samarbeidsavtalens Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2).
Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Leverandøren kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som er tilegnet i forbindelse med oppdraget dersom dette ikke innebærer brudd mot taushetsplikten eller god forretningsskikk.

For rene kundespesifikke løsninger kan Kunden i enkelte tilfeller mot vederlag få tilgang til kildekode sammen med en ikke-eksklusiv rett til å endre, utvikle og modifisere programvare til eget bruk.

3. Mislighold

3.1 HVA MENES MED MISLIGHOLD
Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller manglende leveranse skyldes lovlig leveransehindring (force majeure).

3.2 VARSLINGSPLIKT
Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet å så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

3.3 TILBAKEHOLDNINGSRETT
Ved Leverandørens mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følger av misligholdet.
Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold med mindre misligholdet er vesentlig

3.4 HEVING
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten heve hele eller deler av avtalen. Før heving gjennomføres må den hevende part redegjøre for misligholdet samt varsle om at heving påberopes.

3.5 ERSTATNING
En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, i henhold til alminnelig kontraktsrettsrett. Som direkte tap regnes merkostnader ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold.
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser og tap av data.
Samlet erstatning er begrenset til ett beløp som tilsvarer sum for avtalt leveranse eksklusiv merverdiavgift.

4. Øvrige bestemmelser

4.1 FORSIKRING
Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis Kunden ikke står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelig til å dekke de kravene fra Leverandøren som følger av Kundens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelig forsikringsvilkår.
Leverandøren plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra Kunden som følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom Leverandøren tegner ansvar- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

4.2 KONKURS
Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs hos en av partnerne, eller en part blir klart insolvent, har motpart rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så lenge ikke annet følger av ufravikelig lov.

4.3 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER
Leverandøren kan kun overdra sine avtalemessige rettigheter og plikter etter skriftlig samtykke fra Kunden, eller hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser.
Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

4.4 FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.
Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

4.5 TVISTER
Partenes rettigheter og forpliktelser under denne avtalen, skal være regulert av norsk rett.
Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne avtalen, skal partene prøve å løse tvisten gjennom minnelige diskusjoner og forhandlinger.
Hvis tvisten ikke kan løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med Leverandørens forretningsadresse som rett verneting.