Pris- og betalingsbetingelser

1. Standard priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift.

 

2. Prismodeller tjenester

Bistand faktureres etter medgått tid, avtalt pris eller som beskrevet i Samarbeidsavtalens Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2).

Minste tidsenhet på løpende tid er 30 minutter. Det føres 30 minutter per påbegynte halvtime.

 

3. Øvrige betingelser

Diett og andre reiseutgifter (parkering, overnatting osv) vil bli belastet ifølge reelle utgifter.

Arbeid utover ordinær arbeidstid belastes med 50% økning i timepris arbeidsdager mellom kl 16.00 og 22.00. Arbeid utover dette inkludert helg belastes med 100% økning i timepris.

 

4. Spesifikasjon av fakturerbar tid

Når bistand faktureres etter medgått tid skal Leverandøren på forespørsel fra Kunden gjøre rede for fakturerbar tid. Redegjørelsen kan være på overordnet nivå, og behøver ikke å vise timer pr. ansatt pr. dag. Ved avtalt pris er det ikke nødvendig å redegjøre for medgått tid, da avtalt pris følger direkte av avtalen.
Minste tidsenhet er 30 minutter. Det føres 30 minutter per påbegynte halvtime.

 

5. Regler for overskridelser

Et estimat er ikke et bindende overslag. Dersom Leverandøren har gitt et estimat over antall timer for oppdraget, skal Leverandøren varsle Kunden ved overskridelser utover 15% dersom annet ikke er beskrevet i Samarbeidsavtalens Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2).

Kunden må godkjenne eventuelle varslede tillegg før videre arbeid utføres av Leverandøren.

Tillegg dekkes ikke av avtalt pris / estimater og faktureres etter medgått tid.

Leverandøren kan ikke fakturere for differansen dersom faktisk timeforbruk er lavere enn estimatet.

 

6. Reklamasjon

Innsigelser på utført arbeid eller faktura skal være skriftlig og sendes til kundesenter@vitari.no med Reklamasjon på utført arbeid eller faktura sendes snarest mulig, og senest innen 7 dager etter fakturautstedelse.

 

7. Avbestilling av oppdrag

Avbestilling av bestilte oppdrag 1 arbeidsdag før oppdraget skulle vært utført, belastes med 50% av honoraret. Avbestilling samme dag belastes med 100% av avtalt honorar. Avbestillingen gjøres til oppdrag@vitari.no.

 

8. Fakturering

Fakturering av medgått tid skjer fortløpende, med mindre annet er avtalt i Samarbeidsavtalens Spesifikasjon av leveranse (Dokument 2).

Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Dokument 4-6 er selvstendige avtaler som har egne fakturabestemmelser.

 

9. Betalingsbetingelser

Betalingsfrist er 14 kalenderdager etter fakturadato.

 

10. Forsinkelsesrente

Hvis Kunde ikke betaler innen forfall, har Leverandør krav på rente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

11. Prisendring

Pris på tjenester reguleres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for «Tjenester hvor arbeidskraft dominerer», med 15 dagers varsel.